ساعات پاسخگویی: 9 صبح الی 9 شب

طراحی لوگو شرکت ساوالان سو پمپ

طراحی لوگو شرکت ساوالان سو پمپ

کارخانه ساوالان سوپمپ تبریز در سال ۱۳۹۶ شمسی با هدف تولید اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻃﺮح KSB آﻟﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .

اﯾﻦ کارخانه واقع در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ (آﯾﺖ اﷲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ) واﻗﻊ در ۲۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی، ﺗﺮاﺷﮑﺎری، ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ، ﺗﻌﻤﯿﺮات، رﻧﮓ زﻧﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

لوگو این مجموعه توسط دپارتمان طراحی لوگو ،استودیو هانی گرافیک طراحی و اجرا شده است.

شرح طراحی لوگو برای سو پمپ ساوالان

  • فرم کلی لوگو متشکل از دو قطره آب به شکلی تنیده شده در هم میباشد.
  • نحوی قرار گیری قطرات،یادآور یینگ و یانگ چینی ،حرکت و چرخش توامان است.
  • سبک طراحی این لوگو تصویری میباشد که برای مطالعه بیشتر به مقاله طراحی لوگو تصویری یک شمشیر دو لبه پیشنهاد میشود.
  • با حذف فضای مثبت قطرات به یک شکل) (sانگلیسی کا بین دو قطره میرسیم که از کلمه سو (آب) گرفته شده است.
  • در طراحی رنگهای سازمانی این شرکت با توافق انجام گرفته به رنگهای آبی و سفید و یک رنگ مکمل و تیره سرمه ای رسیدیم.
  • حالت چرخش با نحوی قرارگیری قطره ها اعمال شده است.

از دیگرنمونه های طراحی لوگو در تبریز مجموعه هانی گرافیک میتوانید به مقاله طراحی لوگو برای لاین اتاق رنگ (سالن شیرین مقدم)مراجعه کنید.

بازکردن در واتساپ
واتساپ
سلام
آیا کمک لازم دارید؟