طراحی منوگرام در تبریز

طراحی منوگرام درتبریز   طراحی منوگرام درتبریز:اگر بخواهیم. تعریف درستی. از مونوگرام (Monogram) داشته باشیم. از نقش و موتیفی هایی که از ترکیب یافتن. دو یا چند حرف در راستای شکل گیری مناسب. یک ثمبل ساخته می شود. نام برد از این رو این ثمبل به نام منوگرام شناخته شده است. یعنی هنگامی که حرق […]