ساعات پاسخگویی 9 صبح الی 9 عصر

09379050421

طراحی لوگو شرکت ساوالان سو پمپ تبریز

شرکت ساوالان سوپمپ تبریز در سال 1396 شمسی با هدف تولید اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻃﺮح KSB آﻟﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ (آﯾﺖ اﷲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ) واﻗﻊ در 25 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی، ﺗﺮاﺷﮑﺎری، ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ، ﺗﻌﻤﯿﺮات، رﻧﮓ زﻧﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

لوگو این شرکت توسط گروه هانی گرافیک طراحی شده است، که در آن از رنگ های آبی روشن و تیره و همچنین سفید الهام گرفته شده است. که حس حیات و سرزندگی لوگو را نمایان می کند.

 

بازکردن در واتساپ
واتساپ
سلام
آیا کمک لازم دارید؟